SP28 Zabrze

Dzień: 2016-03-03

Co dwie szkoły to nie jedna

CO DWIE SZKOŁY TO NIE JEDNA 2015 – harmonogram

linia-ruchomy-obrazek-0378

Sprawozdanie z realizacji projektu z matematyki, przyrody, informatyki za miesiąc listopad – SP30

linia-ruchomy-obrazek-0378

Konkurs plastyczny – Każdy święty chodzi uśmiechnięty

linia-ruchomy-obrazek-0378

Sprawozdanie z realizacji projektu z matematyki, przyrody, informatyki za miesiąc grudzień i styczeń

linia-ruchomy-obrazek-0378

Sprawozdanie z realizacji projektu z języka angielskiego

linia-ruchomy-obrazek-0378

 Sprawozdanie z realizacji projektu zespołu humanistycznego I semestrze

linia-ruchomy-obrazek-0378

Konkurs czytania ze zrozumieniem.

linia-ruchomy-obrazek-0378

Sprawozdanie z realizacji projektu z matematyki, przyrody, informatyki za miesiące  – luty-marzec

linia-ruchomy-obrazek-0378

Mistrz tabliczki mnożenia

linia-ruchomy-obrazek-0378

Najpiękniejsza klasowa pisanka

linia-ruchomy-obrazek-0378

HARMONOGRAM spotkania podsumowującego projekt – Co dwie szkoły to nie jedna

Ekologiczno – przyrodniczy

linia-ruchomy-obrazek-0447

 zyc_inaczej

W ramach realizacji projektu ekologiczno przyrodniczego, koordynatorzy zaplanowali edukację turystyczno- ekologiczną uczniów poprzez zwiedzanie Szlaku Zabytków Techniki oraz udział w konkursach ekologicznych organizowanych na terenie szkoły.

Szczegółowe cele projektu to:
poznanie walorów przyrodniczych
i turystycznych na terenie Śląska
zachęcanie do aktywnego udziału we własnym środowisku
wyrabianie szacunku do otaczających zabytków
rozbudzenie potrzeby kontaktu z otaczającym środowiskiem, przyrodą
poszerzenie wiedzy na temat konieczności ochrony przyrody poprzez udział
w wycieczkach i konkursach
rozwijanie umiejętności plastycznych oraz wiedzy w konkursach szkolnych
W roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu przewidziane są:
wycieczki
konkursy
Wycieczki:
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
Sztolnia Czarnego Pstrąga oraz Park Repecki
w Tarnowskich Górach
Szyb „Maciej” w Zabrzu
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
Konkursy:
plastyczny dla klas I-III
wiedzy ekologiczno-przyrodniczej dla klas IV-VI

Realizacja projektów ekologicznych pozwoli dzieciom aktywnie zaangażować je do udziału w wycieczkach i konkursach mających charakter turystyczny i przyrodniczy. Po realizacji w/w projektów uczniowie powinni podejmować działania proekologiczne we własnym życiu i najbliższym otoczeniu. Będą umieli wykorzystać zdobytą wiedzę na zajęciach, umiejętnie się nią dzielić oraz wykorzystać w praktyce.

Galeria zdjęć prac konkursowych – kwiecień 2016:

linia-ruchomy-obrazek-0447

Z teatrem w świat

linia-ruchomy-obrazek-0447Kontynuując pracę  rozpoczętą na etapie klas
I – III, w latach 2012 – 2016 pani Iwona Boborowska wraz z grupą fachowców  była realizatorką innowacji teatralnej, która nosiła nazwę „Z teatrem w świat”. Podobnie jak to miało miejsce na etapie edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie w klasie IV, V, VI mieli okazję wielokrotnie – stosując w praktyce zdobyte umiejętności – wystawiać przedstawienia oraz odnosić sukcesy
w konkursach.

Z teatrem przez rok szkolny

linia-ruchomy-obrazek-0447

W latach 2009 – 2012 pani Małgorzata Kuśmierczak realizowała innowację teatralną zatytułowaną „Z teatrem przez rok szkolny”. Poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczniowie mieli spotkania z aktorami, których celem było wprowadzanie ich
w arkana gry aktorskiej oraz pokazanie teatru „od kuchni”. Dzieci uczestniczyły w wielu przedstawieniach wystawianych na scenach całego Śląska. Zdobyta wiedza wykorzystywana była przy okazji różnorodnych przedstawień, akademii i konkursów.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Teatr ruch język

linia-ruchomy-obrazek-0447W latach 2013 – 2016, pani Sylwia Globisz zostając wychowawczynią klasy teatralnej kontynuowała  pracę rozpoczętą tam na etapie edukacji wczesnoszkolnej  przez panią Iwonę Malinowską – Wolny.  Obie klasy realizujące innowacje teatralne miały niejednokrotnie  okazję wykazywać się zdobytymi umiejętnościami. Niejako ukoronowaniem tej wieloletniej pracy były: przedstawienie „O lisie Witalisie”, wystawione w czasie uroczystości 50 – lecia Szkoły Podstawowej nr 28 oraz
Jasełka 2015.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Pokazowa lekcja w kl. II b

linia-ruchomy-obrazek-0447

20 X 2015 dla rodziców, 27 X dla nauczycieli
z naszej szkoły a 1 XII 2015 dla nauczycieli
z zabrzańskich szkół pani mgr Anna Derela jedna ze współautorek innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej pt. „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” przeprowadziła zajęcia
w swojej klasie (II b) metodą profesora Milana Hejnego. Pani Derela dwukrotnie uczestniczyła w szkole letniej, w której mentorem był sam profesor – absolwent Uniwersytetu Karola
w Pradze, profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej.

Bardziej trwałą i głęboką wiedzę uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności
i zaangażowaniu, a nie za pomocą gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela” – to idea wpisująca się w jej myśl.  Rodzice i nauczyciele mogli obserwować
z jakim zaangażowaniem dzieci rozwiązywały zadania i zagadnienia matematyczne. Uczniowie  traktowali zajęcia jako wspaniałą zabawę angażowali się całym sobą, przekonywali się nawzajem  o  swoich rozwiązaniach. Dochodzili do wspólnych wniosków i rozwiązań. Nauczyciel był wyłącznie inicjatorem tych zadań. Z obserwacji uczniów
w czasie lekcji, z ich wielkiego  zaangażowania
i wymiernych efektów oraz
z rozmów z nauczycielami, którzy oglądali lekcje można śmiało powiedzieć, że metoda profesora jest bardzo trafiona.

Innowacja „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” zatwierdzona jest przez Kuratorium na okres 2015-2018.