SP28 Zabrze

Dzień: 2016-11-18

Realizować marzenia

linia-ruchomy-obrazek-0447

Inspiracją do podjęcia działań w  celu stworzenia programu innowacji pedagogicznej „Realizować marzenia”, są zrealizowane przez klasy teatralne innowacje, coroczny udział uczniów w Zabrzańskiej Lidze Recytatorów
i innych konkursach recytatorskich oraz teatralnych. Innowację napisały nauczycielki: Bożena Olichwer, Agnieszka Mikulak – Szczodra, Jolanta Brzozoń.

Klasa, w której prowadzone będą zajęcia innowacyjne, to zespół uczniów, który będzie kontynuował i poszerzał wcześniej zdobytą wiedzę, rozwijał zdolności i zainteresowania aktorskie, taneczne, recytatorskie, reżyserskie, scenograficzne, językowe i informatyczne  oraz umiejętności kulturalnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Innowacja przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących i technik nauczania. Stosowane metody nauczania będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności uczniów poprzez uwzględnienie zainteresowań, potrzeb i uzdolnień. Taką formą pracy są zajęcia teatralne, językowe i filmowe. Są to formy oparte na ruchu i zabawie, gdzie dziecko dobrowolnie wciela się w role naśladowcze
i twórcze, wyzwala aktywność poprzez swobodne działanie. Pobudzanie twórczej aktywności dziecka wspomaga jego wielokierunkowy, harmonijny i pełny rozwój. Głównym miejscem rozwoju twórczości będzie szkoła, gdzie nauczyciele kształcą młodych ludzi w sposób ciekawy, innowacyjny, systematyczny  i zorganizowany. Zajęcia artystyczne spełniać będą również wiele funkcji wychowawczych, korzystnie wpłyną na emocjonalny i fizyczny rozwój dzieci. Celem wprowadzanej  innowacji będzie  nie tylko podniesienie jakości pracy szkoły
i uatrakcyjnienie zajęć, ale jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w twórczą działalność dziecka. Młody człowiek, który nie będzie umiał wybrać prawidłowej drogi rozwoju,  będzie mógł skorzystać z twórczej 
i fachowej pomocy aktorów.

Bycie artystą dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział
w spektaklu i kręceniu etiud filmowych będzie wiązało się też  z przełamaniem nieśmiałości. „Artyści” będą mogli poszczycić się uczestnictwem w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Twórcza, piękna praca nauczycieli i dzieci uwieńczona zostanie tym, co najistotniejsze
i najwartościowsze – wzruszeniem artystycznym.

linia-ruchomy-obrazek-0447

 

Innowacja „ 4 x T ”

linia-ruchomy-obrazek-0447

Inspiracją do podjęcia działań w celu tworzenia programu innowacji pedagogicznej jest chęć ciągłego rozwijania oraz pogłębiania zdolności oraz talentów, które drzemią w każdym dziecku. W tym celu nauczycielki: Ewa Rogacka, Jadwiga Szewczuk, Joanna Graeser oraz Agnieszka Gabzdyl stworzyły, a następnie realizują w trzyletnim cyklu kształcenia (od klasy I do III) różnorodne programy, mające na celu wszechstronny rozwój możliwości uczniów.
Klasa „a” pod opieką pani Ewy Rogackiej realizuje innowację „T jak teatr”. Innowacja teatralna to okazja do przybliżenia dzieciom tej fascynującej dziedziny, jaką jest teatr
i przygotowania ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Poprzez obcowanie z tą dziedziną sztuki zostaje rozbudzona w dzieciach ciekawość świata, wyobraźnia, kreatywność, otwartość.
W klasie „b” pod kierunkiem pani Jadwigi Szewczuk są poszukiwane i rozwijane talenty poprzez realizację innowacji „T jak talent”. Zajęcia dodatkowe w ramach innowacji mają pomóc rozwijać umiejętności plastyczne, recytatorskie i talenty muzyczne.
Program „T jak terapia” realizowany w klasie „c” przez panią Joannę Graeser skierowany jest do uczniów, którzy potrzebują wsparcia. Celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, pomoc w opanowaniu elementarnych umiejętności.
Klasa „d” pod opieką pani Agnieszki Gabzdyl zajmuje się tańcem, realizując program „T jak taniec”. Program innowacji pedagogicznej dotyczący edukacji tanecznej, przyspiesza rozwój poczucia rytmu, podnosi sprawność ruchową, a występy taneczne wzmacniają poczucie wartości uczniów.

TANIEC

TEATR

TALENT

TERAPIA

Utrwalanie zasad ortograficznych.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Sprawozdanie

Sprawozdanie – innowacja 2010-2016