SP28 Zabrze

Autor: Jola

Egzamin ósmoklasisty

Strony internetowe:

  1. Centralnej Komisji Internetowej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
  2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty
  3. ??? Strona Internetowa naszej szkoły

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego m. in. powołuje zespoły nadzorujące, organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu w danej szkole, kieruje pracą zespołu egzaminacyjnego i zapewnia prawidłowy przebieg oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas egzaminu.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w 14 czerwca 2019 r.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Przybory na egzamin

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (również smartwatchów).

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte
(tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

‎UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Informacja o egzaminie 2019

Komunikat o przyborach

 

 

SP 28 wita WIOSNĘ!

linia-ruchomy-obrazek-0447

linia-ruchomy-obrazek-0447

Kochasz dzieci, nie pal śmieci! – w  pierwszy dzień wiosny klasa  VI b wypędza smogowe potwory z Rokitnicy

linia-ruchomy-obrazek-0447

21 marca 2019 r.,  wraz z uczniami ZSO nr 12 w Zabrzu oraz przedstawicielami pozostałych placówek oświatowych w Rokitnicy,  uczestniczyliśmy w dzielnicowej akcji ekologicznej. Wspólna  inicjatywa miała na celu upowszechnienie  informacji dotyczących   wpływu  produktów  codziennego  użytku i  smogu na  środowisko.  Nasi starsi koledzy zorganizowali  3 stanowiska informacyjne, w  których prezentowali  w  ciekawy i przystępny sposób treści związane, m.in. z chemią w żywności, produkcją ubrań i plastiku. Uczniowie naszej szkoły przygotowali  tematyczne plakaty i hasła – wyraz walki ze smogiem. Otrzymaliśmy w prezencie jeden ze  stojaków  rowerowych, które ZSO nr  12 zakupił dzięki udziałowiw projekcie „Eko Śląskie”. Dziękujemy za zaproszenie na wspaniałą imprezę środowiskową.               (Renata Urban – nauczycielka przyrody i geografii)

linia-ruchomy-obrazek-0447

Klasa IIIa w Castoramie na warsztatach

linia-ruchomy-obrazek-0447

W piątek 22 marca 2019 uczniowie z klasy III a wybrali się na wycieczkę do Castoramy w Tarnowskich Górach. Po raz kolejny i ostatni niestety wzięły udział w warsztatach ekologicznych. Najpierw poznały drogę drewna od małej sadzonki z lasu do sklepu. Następnie z ogromnym zaangażowaniem zabrały się do złożenia drewnianego stojaka na kubki i szklanki. Wbijały gwoździe, sklejały uchwyty i tak powstał stojak, który farbami pomalowały na różne kolory. Później dzieci poszły na krótką wycieczkę po sklepie. Poznały pracę osób pracujących w sklepie od biura po obsługę kasy. Do szkoły wróciliśmy bardzo zadowoleni i obdarowani wspaniałymi prezentami z logo Castoramy.    

(I. Dąbkowska)

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dzień Janoscha

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dzień Janoscha

19 marca 2019 roku został zorganizowany w naszej szkole Dzień Janoscha. Przygotowano różnorodne zadania oraz zabawy dla uczniów klas 1-8.

Klasy I-III

Adresat Działanie Data, miejsce i godzina
KLASY I-III „Ach jak cudowna jest Panama” – czytanie bajki / słuchanie audiobooka 18-22.03.2019 – na lekcjach języka mniejszości narodowej, zajęć regionalnych
KLASY I-III Konkurs plastyczny „Kolorowe zwierzątka Janoscha” (w klasach) 18-22.03.2019 – na lekcjach języka mniejszości narodowej, zajęciach regionalnych
KLASY I-III Zabawa dydaktyczna ,,Śladami Janoscha” poszukiwanie przez uczniów obrazków, napisów związanych z książkami Janoscha 19-22.03.2019 w czasie przerw uczniowie odszukują obrazki, napisy ukryte na korytarzach szkolnych.

Klasy IV-VIII

Adresat Działanie Data, miejsce i godzina
KLASY IV- VIII „Kim był Janosch? ” – prezentacja postaci Janoscha, prezentacja bajki lub audiobooka. 19.03.2019, od godziny 8.50  do 9.35
KLASY IV-VIII Konkurs plastyczny „Tworzenie komiksów” na podstawie audiobooka, bajki oraz kserówek. Wybrane scenki uczniowie znajdują na otrzymanych kartkach. 19.03.2019, od godziny 9.45  do 10.35 konkurs na świetlicy szkolnej dwuosobowych zespołów klasowych
KlASY IV-VIII Zabawa dydaktyczna ,,Śladami Janoscha” poszukiwanie przez uczniów kopert z zadaniami do wykonania (po niemiecku) związanych z bajkami Janoscha. 19-22.03.2019 w czasie przerw uczniowie odszukują koperty ukryte na korytarzach szkolnych.

 

 Uczniowie znaleźli wszystkie ukryte w szkole zagadki, stworzyli komiks do bajki „Ach, jak cudowna jest Panama”.  Przez najbliższy tydzień społeczność uczniowska  oraz rodzice będą mieli okazję podziwiać wykonane przez uczniów prace. Wszystkich uczniów naszej szkoły, a szczególnie najmłodszych,  zapraszamy do biblioteki szkolnej po wypożyczenie bajek Janoscha. (H. Maśnica, D. Zakrzowska)

linia-ruchomy-obrazek-0447

 

Historia i zabytki Rokitnicy

linia-ruchomy-obrazek-0447

 18 marca 2019 roku uczniowie klas piątych uczestniczyli w wycieczce w ramach zajęć z języka mniejszości narodowej. Radośni uczniowie mieli okazję poznać lokalne zabytki oraz historię swojego miejsca zamieszkania. O historii Rokitnicy opowiadała nauczycielka języka mniejszości narodowej Lilianna Konieczny. Uczniowie na bieżąco testowali swoją wiedzę dzięki użyciu aplikacji na telefony komórkowe. Późnym popołudniem wróciliśmy do szkoły, gdzie czekało zadanie specjalne, które uczniowie wykonali bezbłędnie.  Spacer po Rokitnicy dla wszystkich był wielką atrakcją i okazją zdobycia wiedzy w nietypowy sposób.                                                        (D. Zakrzowska, L. Konieczny)

Linki do zadań:

Zadanie1
Zadanie2
Zadanie3
Zadanie4

linia-ruchomy-obrazek-0447

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Fryderyku Chopinie

linia-ruchomy-obrazek-0447

18 marca 2019 r. odbył się w naszej szkole kolejny już raz konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie. Tradycyjnie konkurs był dwuetapowy. W finale znalazło się
6 uczestników – 3 z naszej szkoły oraz  3 ze Szkoły Podstawowej nr 24 w Zabrzu. Największą wiedzą wykazali się uczniowie:

– I miejsce: Anna Wojcik

– II miejsce: Aleksandra Adamowicz

– III miejsce: Szymon Ociepa.

Finaliści zostali nagrodzeni dyplomami, książkami oraz biletami do Multikina. Gratulujemy!

(D. Zabielna)

linia-ruchomy-obrazek-0447

Łatwiej z niemieckim!

linia-ruchomy-obrazek-044712 marca 2019 r. zostały zorganizowane warsztaty językowe dla uczniów klasy 1 a oraz 2 a. Warsztaty poprowadziła pani Iwona Breguła – Hanysek w ramach projektu „Bilingua – Łatwiej z niemieckim!” Dzieci miały możliwość poznania nowego słownictwa w innowacyjny oraz kreatywny sposób. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w grach
i zabawach zorganizowanych tego dnia, wykazując się zdobytą już wiedzą, jak i sprytem oraz szybkością.

(Dorota Zakrzowska)

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

Klasy ósme na wycieczce w Auschwitz i Birkenau

linia-ruchomy-obrazek-0447

08.03.2019 r. uczniowie klas ósmych byli na wycieczce w Auschwitz i Birkenau (Oświęcimiui Brzezince). Po przyjeździe oczom uczniów ukazały się ceglane baraki otoczone podwójnym kolczastym płotem,  który w czasie II wojny światowej był pod napięciem. Przeszli przez bramę z napisem  „Arbeit macht frei ” czyli „Praca czyni wolnym”. Doszliśmy do placu apelowego tam przewodniczka opowiadała o codziennym, ciężkim życiu więźniów. Następnie  zwiedzaliśmy niektóre baraki.  Korytarze baraków wypełnione były zdjęciami więźniów, na ścianach znajdowały się obrazy i zdjęcia przedstawiające życie więzienne. Do najbardziej wzruszających chwil należało oglądanie sterty osobistych rzeczy więźniów – okularów, ubrań, garnków, szczotek, walizek itp. Blok 11 jest zachowany prawie w takim stanie jak wyglądał po wyzwoleniu. To z niego wyprowadzano więźniów pod ścianę śmierci. Przy ścianie złożyliśmy kwiaty i uczciliśmy zamordowanych minutą ciszy. Potem oglądaliśmy krematorium, a następnie przejechaliśmy do Brzezinki. Na miejscu zobaczyliśmy szereg baraków murowanych i drewnianych, rampę wyładowczą i wagon, którym przywożono więźniów. Wróciliśmy ponownie do Oświęcimia, aby zobaczyć wzruszający film dokumentalny o obozie i wyzwoleniu więźniów. Myślę, że była to ważna lekcja historii, którą każdy zapamięta.      (J. Brzozoń)

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

Kolejna Czara Dobroci

linia-ruchomy-obrazek-0447

Czara dobroci WOŚP

Podziękowanie WOŚP

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

Spotkanie z byłym więźniem Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu

linia-ruchomy-obrazek-0447

5 marca 2019 r. mieliśmy okazję gościć nadzwyczaj wyjątkowego człowieka. Pan Tadeusz Bacia przyjechał do nas z Miasteczka Śląskiego, w którym mieszka już od kilkudziesięciu lat. Pan Bacia jest byłym więźniem obozu w Auschwitz, do którego trafił w bardzo młodym wieku. Dziś, 98 – letni pan Tadeusz bardzo dobrze pamięta sytuację związaną z aresztowaniem go przez Niemców oraz kilkumiesięcznym pobytem w obozie. Opowiedział nam historie związane z jego osobą oraz innymi współwięźniami. Dobrze zapamiętał moment, kiedy spotkał w Auschwitz swojego byłego wychowawcę ze szkoły podstawowej. Przedstawił nam historiez Auschwitz, które były dla niego wyjątkowo wstrząsające, przez które przez wiele lat miał poważne problemy ze snem. Pan Bacia przywiózł ze sobą dokumenty i książki stanowiące pamiątki po tych dramatycznych czasach. Spotkanie z panem Tadeuszem zrobiło na uczniach klas ósmych i siódmych ogromne wrażenie i było wzruszającym i emocjonalnym wstępem do wyjazdu w ramach wycieczki szkolnej do tego tragicznego miejsca, jakim jest Auschwitz.         (D. Zabielna)

linia-ruchomy-obrazek-0447