SP28 Zabrze

Autor: Pandik

test
Liga recytatorów

linia-ruchomy-obrazek-0447

linia-ruchomy-obrazek-0447Wyniki indywidualne Małej Ligi Recytatorów:

linia-ruchomy-obrazek-0447

 

 

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

linia-ruchomy-obrazek-0447

Sukces rośnie z nami

Sukces rośnie z nami

Co dwie szkoły to nie jedna

CO DWIE SZKOŁY TO NIE JEDNA 2015 – harmonogram

linia-ruchomy-obrazek-0378

Sprawozdanie z realizacji projektu z matematyki, przyrody, informatyki za miesiąc listopad – SP30

linia-ruchomy-obrazek-0378

Konkurs plastyczny – Każdy święty chodzi uśmiechnięty

linia-ruchomy-obrazek-0378

Sprawozdanie z realizacji projektu z matematyki, przyrody, informatyki za miesiąc grudzień i styczeń

linia-ruchomy-obrazek-0378

Sprawozdanie z realizacji projektu z języka angielskiego

linia-ruchomy-obrazek-0378

 Sprawozdanie z realizacji projektu zespołu humanistycznego I semestrze

linia-ruchomy-obrazek-0378

Konkurs czytania ze zrozumieniem.

linia-ruchomy-obrazek-0378

Sprawozdanie z realizacji projektu z matematyki, przyrody, informatyki za miesiące  – luty-marzec

linia-ruchomy-obrazek-0378

Mistrz tabliczki mnożenia

linia-ruchomy-obrazek-0378

Najpiękniejsza klasowa pisanka

linia-ruchomy-obrazek-0378

HARMONOGRAM spotkania podsumowującego projekt – Co dwie szkoły to nie jedna

Ekologiczno – przyrodniczy

linia-ruchomy-obrazek-0447

 zyc_inaczej

W ramach realizacji projektu ekologiczno przyrodniczego, koordynatorzy zaplanowali edukację turystyczno- ekologiczną uczniów poprzez zwiedzanie Szlaku Zabytków Techniki oraz udział w konkursach ekologicznych organizowanych na terenie szkoły.

Szczegółowe cele projektu to:
poznanie walorów przyrodniczych
i turystycznych na terenie Śląska
zachęcanie do aktywnego udziału we własnym środowisku
wyrabianie szacunku do otaczających zabytków
rozbudzenie potrzeby kontaktu z otaczającym środowiskiem, przyrodą
poszerzenie wiedzy na temat konieczności ochrony przyrody poprzez udział
w wycieczkach i konkursach
rozwijanie umiejętności plastycznych oraz wiedzy w konkursach szkolnych
W roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu przewidziane są:
wycieczki
konkursy
Wycieczki:
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
Sztolnia Czarnego Pstrąga oraz Park Repecki
w Tarnowskich Górach
Szyb „Maciej” w Zabrzu
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
Konkursy:
plastyczny dla klas I-III
wiedzy ekologiczno-przyrodniczej dla klas IV-VI

Realizacja projektów ekologicznych pozwoli dzieciom aktywnie zaangażować je do udziału w wycieczkach i konkursach mających charakter turystyczny i przyrodniczy. Po realizacji w/w projektów uczniowie powinni podejmować działania proekologiczne we własnym życiu i najbliższym otoczeniu. Będą umieli wykorzystać zdobytą wiedzę na zajęciach, umiejętnie się nią dzielić oraz wykorzystać w praktyce.

Galeria zdjęć prac konkursowych – kwiecień 2016:

linia-ruchomy-obrazek-0447

Z teatrem w świat

linia-ruchomy-obrazek-0447Kontynuując pracę  rozpoczętą na etapie klas
I – III, w latach 2012 – 2016 pani Iwona Boborowska wraz z grupą fachowców  była realizatorką innowacji teatralnej, która nosiła nazwę „Z teatrem w świat”. Podobnie jak to miało miejsce na etapie edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie w klasie IV, V, VI mieli okazję wielokrotnie – stosując w praktyce zdobyte umiejętności – wystawiać przedstawienia oraz odnosić sukcesy
w konkursach.

Z teatrem przez rok szkolny

linia-ruchomy-obrazek-0447

W latach 2009 – 2012 pani Małgorzata Kuśmierczak realizowała innowację teatralną zatytułowaną „Z teatrem przez rok szkolny”. Poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczniowie mieli spotkania z aktorami, których celem było wprowadzanie ich
w arkana gry aktorskiej oraz pokazanie teatru „od kuchni”. Dzieci uczestniczyły w wielu przedstawieniach wystawianych na scenach całego Śląska. Zdobyta wiedza wykorzystywana była przy okazji różnorodnych przedstawień, akademii i konkursów.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Teatr ruch język

linia-ruchomy-obrazek-0447W latach 2013 – 2016, pani Sylwia Globisz zostając wychowawczynią klasy teatralnej kontynuowała  pracę rozpoczętą tam na etapie edukacji wczesnoszkolnej  przez panią Iwonę Malinowską – Wolny.  Obie klasy realizujące innowacje teatralne miały niejednokrotnie  okazję wykazywać się zdobytymi umiejętnościami. Niejako ukoronowaniem tej wieloletniej pracy były: przedstawienie „O lisie Witalisie”, wystawione w czasie uroczystości 50 – lecia Szkoły Podstawowej nr 28 oraz
Jasełka 2015.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Pokazowa lekcja w kl. II b

linia-ruchomy-obrazek-0447

20 X 2015 dla rodziców, 27 X dla nauczycieli
z naszej szkoły a 1 XII 2015 dla nauczycieli
z zabrzańskich szkół pani mgr Anna Derela jedna ze współautorek innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej pt. „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” przeprowadziła zajęcia
w swojej klasie (II b) metodą profesora Milana Hejnego. Pani Derela dwukrotnie uczestniczyła w szkole letniej, w której mentorem był sam profesor – absolwent Uniwersytetu Karola
w Pradze, profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej.

Bardziej trwałą i głęboką wiedzę uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności
i zaangażowaniu, a nie za pomocą gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela” – to idea wpisująca się w jej myśl.  Rodzice i nauczyciele mogli obserwować
z jakim zaangażowaniem dzieci rozwiązywały zadania i zagadnienia matematyczne. Uczniowie  traktowali zajęcia jako wspaniałą zabawę angażowali się całym sobą, przekonywali się nawzajem  o  swoich rozwiązaniach. Dochodzili do wspólnych wniosków i rozwiązań. Nauczyciel był wyłącznie inicjatorem tych zadań. Z obserwacji uczniów
w czasie lekcji, z ich wielkiego  zaangażowania
i wymiernych efektów oraz
z rozmów z nauczycielami, którzy oglądali lekcje można śmiało powiedzieć, że metoda profesora jest bardzo trafiona.

Innowacja „Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” zatwierdzona jest przez Kuratorium na okres 2015-2018.

Edukacja regionalna

2015/2016

linia-ruchomy-obrazek-0536Sprawozdanie z Wojewódzkiego Konkursu Edukacji regionalnej – etap szkolny

 

linia-ruchomy-obrazek-0536
Wycieczka klas młodszych do izby regionalnej  w Rokitnicy – 25.04.2016

         Uczniowie z klas młodszych 25 kwietnia 2016 roku udali się do izby regionalnej prowadzonej przez Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego, które mieści się w budynku ratusza w Rokitnicy przy ulicy Jordana. Prowadząca spotkanie p.Eleonora Krzemień opowiadała o zgromadzonych zbiorach, tj. przedmiotach użytku codziennego, zabawkach, przedmiotach kultu religijnego. Izba nie jest dużym pomieszczeniem a skarbów w niej bardzo wiele. Dzieci próbowały odgadnąć przeznaczenie niektórych przedmiotów, np. cepa, maglownicy. Niestety nawet trzepak do dywanów nie był znaną rzeczą. Piękne makatki, naczynia wystawione na półkach zdobiły izbę. Wszystkie dokumenty, książki, zdjęcia były zabezpieczone i właściwie przechowywane. Dzieci chętnie zadawały pytania a prowadząca starała się udzielać wyczerpujących odpowiedzi.

         Zrobione zdjęcia były okazją do udokumentowania wycieczki   i napisania przez dzieci sprawozdania z wycieczki. Wychowawcy klas połączyli zwiedzanie izby regionalnej z wycieczką do naszych zabytków, tj. znajdującej się nieopodal Kapliczki Matki Bożej Bolesnej przy ulicy Krakowskiej, Kościoła Parafialnego pw. NSPJ w Rokitnicy oraz osiedla patronackiego w Rokitnicy.

         Bardzo dziękujemy Towarzystwu Społeczno-Kulturalnemu Niemców Województwa Śląskiego – DFK w Rokitnicy a przede wszystkim Pani Eleonorze Krzemień za życzliwość, cierpliwość i wspaniałe przyjęcie uczniów naszej szkoły.                           (Helena Maśnica)

Wyniki konkursu regionalnego

linia-ruchomy-obrazek-0536

SPRAWOZDANIE zajęcia regionalne 2016