SP28 Zabrze

Kategoria: Bez kategorii

WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA UCZNIÓW KLASY IVA

11.09.2019r. odbyły się warsztaty integracyjne dla uczniów klasy IVa.  Zespół na  początku roku szkolnego został połączony z dwóch odrębnych oddziałów.  Warsztaty prowadziła p. Agnieszka Dołchun- Kubacka, pedagog z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu, która zaproponowała uczniom wspólne zabawy i aktywności w celu lepszego poznania się i wytworzenia więzi grupowej. 

Święto Rodziny w IIb

 13 czerwca 2019 roku odbyło się w naszej szkole Klasowe Święto Rodziny II b. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych zacnych gości niewielki, ale śliczny „Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny” oraz wiersze i piosenki dedykowane specjalnie Mamusiom i Tatusiom. Rodzice pomogli nam przygotować piękne kostiumy, a z naszą panią namalowaliśmy plakaty do scenografii. Po przedstawieniu wręczyliśmy rodzicom serduszka z życzeniami. Potem był wspólny grill, moc pysznych ciast, które upiekły nasze mamy oraz zabawy. Wszyscy świetnie się bawiliśmy.

(M.Kuśmierczak)

WARSZTATY DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA AGRESJI I PRZEMOCY

         31.05.2019r. w klasach IVa, IVb oraz IVc  odbyły się warsztaty dotyczące przeciwdziałania agresji i przemocy prowadzone przez policjantów z wydziału prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu.

         Spotkania z policjantami stały się okazją do poruszenia wielu tematów dotyczących zarówno szeroko rozumianego bezpieczeństwa jak i odpowiedzialności uczniów. Szczególną uwagę mundurowi poświęcili tematyce sposobów i metod przeciwdziałania przemocy i agresji wśród młodych ludzi. Podczas spotkań w poszczególnych zespołach klasowych przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej omówiono zagadnienia związane z agresją oraz przemocą rówieśniczą w szkole. Policjanci starali się odpowiedzieć na pytania: jak nie stać się ofiarą przemocy; co zrobić w przypadku stania się ofiarą przemocy rówieśniczej; gdzie szukać pomocy. Omawiano również zagadnienia tj. formy i rodzaje przemocy, przyczyny agresji i przemocy w szkole, charakterystykę ofiar oraz sprawców przemocy, sposoby przeciwdziałania agresji i przemocy
w szkole.

 

Egzamin ósmoklasisty

Strony internetowe:

  1. Centralnej Komisji Internetowej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
  2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie https://www.oke.jaworzno.pl/www2/index.php/egzamin-osmoklasisty
  3. ??? Strona Internetowa naszej szkoły

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

  1. języka polskiego,
  2. matematyki,
  3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego m. in. powołuje zespoły nadzorujące, organizuje i nadzoruje przebieg egzaminu w danej szkole, kieruje pracą zespołu egzaminacyjnego i zapewnia prawidłowy przebieg oraz bezpieczeństwo i higienę pracy podczas egzaminu.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w 14 czerwca 2019 r.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Przybory na egzamin

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (również smartwatchów).

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte
(tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

‎UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

Informacja o egzaminie 2019

Komunikat o przyborach

 

 

test
Rekordowy Finał!!!

linia-ruchomy-obrazek-0447

W jedności siła – więc znów udało nam się dokonać niemożliwego i pobić nasz zeszłoroczny wynik. 11 stycznia w czasie szkolnego Finaliku WOŚP zebraliśmy rekordowe 6366,10 zł!!!


Dziękujemy za wspólne granie i jego wręcz niewiarygodny efekt!!!

linia-ruchomy-obrazek-0447

SP 28 włącza się w kolejną akcję charytatywną.

linia-ruchomy-obrazek-0447

W czerwcu Samorząd Uczniowski naszej szkoły zorganizował „mini sklepik” ze zdrową żywnością (wody, batoniki zbożowe, owoce). W ten sposób szkoła włączyła się do akcji charytatywnej, gdyż  cały dochód ze sprzedaży, został przeznaczony na wyjazd naszego absolwenta Pawła Jasika  do Nepalu. Pieniądze wpłaciliśmy na konto organizacji   https://zrzutka.pl/gw7pyk
Zachęcamy do indywidualnych wpłat!
Dokładniej o akcji napisał nam sam Paweł:

 

 ” Mam na imię Paweł i jestem byłym uczniem Szkoły Podstawowej numer 28 w Zabrze. Aktualnie kończę studia w Glasgow na The University of Strathclyde i w te wakacje – 15 lipca – wybieram się jako Wolontariusz do Nepalu na dwanaście tygodni.
Przez całe moje życie, a zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat, zwracałem uwagę na to że często zatracam się w pośpiech codziennego życia, skupiając się wyłącznie na tym co muszę zrobić aby „odnieść sukces” w swoim życiu. Uważam, że ten coraz szybszy styl życia związany z naturą dwudziestego pierwszego wieku coraz rzadziej pozwala nam na skupienie się na drugim człowieku, a w szczególności na kimś kto jest w dużo gorszej sytuacji niż my sami lub na kimś kogo nawet nie znamy osobiście. Te spostrzeżenia dopadają mnie coraz częściej i choć wiem że indywidualnie nie zmienię świata chcę swoją działalnością dodać „cegiełkę” do fundamentów tych zmian postawionych przez liczne organizacje i wielu ludzi dobrej woli.
Osobiście łączę siły z Brytyjska organizacją VSO – Voluntary Service Organisation (https://vsointernational.org/), działającą od ponad sześćdziesięciu lat, aktualnie operująca w 24 krajach i jade na wolontariat do Nepalu. Wraz z grupą 10 innych wolontariuszy zostaniemy przypisani do jednej z trzech wiosek w rejonie Lamjung gdzie wraz z lokalną szkołą podstawową będziemy pracować nad podniesieniem poziomu edukacji szkolnej. Z naszej strony nacisk zostanie położony na język angielski, jak i szeroko rozumiane zagadnienia rozwoju osobistego. Szczególną uwagę będziemy kłaść na rozwój i edukacje dziewczynek, gdyż tradycyjnie nie jest im poświęcana taka sama uwaga jak chłopakom i są często zbywane na bok. Dodatkowo chciałbym wspomnieć iż jestem częścią 10 kohorty wysłanej do tego rejonu podkreślając systematyczność i konsekwentność całego przedsięwzięcia.
Osobiście już nie mogę się doczekać na tą wyprawę, bezsprzecznie będzie to niesamowite przeżycie! Wracam do Szkocji 30 Września i w niedalekim czasie po powrocie planuje wizytę w Polsce podczas której możecie mnie oczekiwać w jednej z waszych sal z wieloma, wieloma opowieściami! Do zobaczenia!”   (Paweł Jasik)
Dzień Mamy w Ia

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dnia 29 maja na zaproszenie Milusińskich  z  klasy  I a do szkoły przybyli najważniejsi goście – mamy, dla których dzieci przygotowały z serca płynące życzenia oraz przedstawienie. Odświętnie ubrane dzieci wyrażały swoją miłość i wdzięczność swoim drogim mamom poprzez scenki humorystyczne, wiersze, które były przeplatane piosenkami i tańcem.                                                                 (Anna Derela)

,,Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof            

 nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka,  

bo żaden nie może jej znać i życzyć”

                                                Klementyna Hoffmanowa

Spotkanie z absolwentem Sebastianem Richterem
Malowanie na ekranie

linia-ruchomy-obrazek-0447

6.03.2018 roku w ramach lekcji plastyki uczniowie klasy III d oraz przedszkolaki miały okazję wyrazić swoją twórczość poprzez malowanie farbami plakatowymi na „ekranach” stworzonych z przezroczystej folii spożywczej. Uczniowie klasy trzeciej nawiązując do omawianej wcześniej tematyki przedstawili świat Afryki, tj. krajobraz sawanny, dzikie zwierzęta. Powstawaniu prac towarzyszyła afrykańska muzyka połączona z pokazem zdjęć  będące inspiracją dla dzieci. Zajęcia bardzo się podobały, zarówno uczniom starszym, jak i w wieku przedszkolnym. Zachęcamy wszystkich do takiej zabawy!:)      (Agnieszka Gleich)