SP28 Zabrze

Kategoria: ERASMUS+

Zajęcia z języka angielskiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

Zajęcia z j. angielskiego odbywał się w terminie 22.05 – 3.06.22 w szkole English in Cyprus
w Limassol. Lekcje odbywały się codziennie
w trzech modułach: pierwszy i drugi to ćwiczenia gramatyczne i słownikowe, trzeci intensywne konwersacje. Po południu organizowane były fakultatywne zajęcia
z native speakerem. Prowadzący reprezentowali wysoki poziom kompetencji dzięki czemu widoczne były postępy w nauce. W trakcie zajęć poznaliśmy inne nowatorskie metody nauczania w szczególności gramatyki
i słownictwa oraz inspirujące metody pozwalające na efektywne sprawdzanie poziomu opanowanych umiejętności. Poszerzy to nasz własny warsztat pracy dydaktycznej. Ponadto nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na zapoznawanie się z literaturą przedmiotową także w języku obcym, co umożliwi wymianę doświadczeń zawodowych z poznanymi podczas kursu nauczycielami z innych krajów.

Agnieszka Mikulak

linia-ruchomy-obrazek-0447

Kurs językowo – metodyczny

linia-ruchomy-obrazek-0447

W dniach 25.04. do 07.05.2022r. pani Dorota Zakrzowska uczestniczyła w kursie językowo- metodycznym „Deutsch für Lehrer”, organizowanym przez DID z siedzibą
w Berlinie. Zajęcia odbywały się
w nowoczesnych wnętrzach starego domu usługowego przy Novalisstraße 12. Grupa liczyła 16 osób, z czego kilkoro łączyło się online i uczestniczyło regularnie w zajęciach. Zajęcia z języka niemieckiego odbywały się
w godzinach 8:30 do 12:30. W grupie były
w szczególności młode osoby, które planowały związać swoją przyszłość z językiem niemieckim. Zajęcia były bardzo interesujące
i rozwijające moje zainteresowania. Zarówno Hendrik jak i Claudia, osoby prowadzące grupę, bardzo atrakcyjnie organizowały zajęcia, dając okazję do polepszania kompetencji mówienia oraz pisania. Prowadzący stosowali: pracę
w zespołach, w parach, prezentacje video, wykorzystanie TIK. Tematy poruszane na zajęciach dostarczy wiedzy na temat niemieckiej historii, sposobu organizowania szkolnictwa w krajach niemieckojęzycznych oraz organizacji i przebiegu lekcji
w niemieckich szkołach publicznych. We wtorki i czwartki była możliwość obserwowania zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

Zdobyte doświadczenie pozwoli mi wspierać koleżanki w dążeniu do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
w ramach projektów Erasmus+. Udział
w międzynarodowym szkoleniu to następny krok w modyfikacji warsztatu pracy, doskonaleniu kompetencji językowych oraz metod i form pracy.

Dorota Zakrzowska

linia-ruchomy-obrazek-0447

Kurs języka niemieckiego

linia-ruchomy-obrazek-0447

W dniach 25.04. do 07.05.2022 r. pani Bożena Olichwer uczestniczyła w kursie języka niemieckiego „Deutsch Intensiv” zorganizowanym przez Goethe Institut
w Berlinie. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 13:00 w budynku Goethe Instytutu przy Neue Schönhauser Str. 20. Zabytkowy budynek sprzyjał poznawaniu nowego słownictwa. Grupa językowa liczyła 15 osób z różnych krajów, m.in. Irina z Mołdawii, David z USA czy Martin z Bostonu. Osoby te były w różnym przedziale wiekowym oraz wykonywały różne zawody. Zajęcia były prowadzone tylko
w języku niemieckim, największym wyzwaniem było zrozumienie gramatyki języka niemieckiego, tłumaczonej w języku angielskim. Dzięki różnorodnym metodom
i technikom prowadzenia zajęć łatwiej było przyswoić nowy materiał. Ogrom zadań domowych pozwalał na utrwalenie
i przećwiczenie poznanego materiału. Prowadząca stosowała: pracę w zespołach,
w parach, prezentacje video, wykorzystanie TIK. Zadania podczas każdych zajęć były tak skonstruowane, żeby każdy uczestnik mógł doskonalić własne umiejętności, poznawać nowe idiomy i wzbogacać słownictwo oraz ćwiczyć wymowę, rytm i akcentowanie.

Kurs języka niemieckiego w ramach programu Erasmus+ podniósł moje kwalifikacje zawodowe i skłonił mnie do dalszego studiowania I uczenia się języka niemieckiego. Jestem bardziej pewna siebie, swobodnie czuję się w międzynarodowym towarzystwie, spełniam potrzebę samorealizacji. Stałam się bardziej elastyczna I gotowa do pokonywania wyzwań I trudności. Znajomość języka pozwoli mi na udział w wielu projektach naukowych
o międzynarodowym zasięgu.

Bożena Olichwer

linia-ruchomy-obrazek-0447

Nowoczesna szkoła

linia-ruchomy-obrazek-0447

Projekt pt. „Nowoczesna szkoła” będzie realizowany w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu. Nauczyciele zdecydowali się na przystąpienie do projektu ERASMUS+, ponieważ wyrażają chęć ciągłego doskonalenia swojego warsztatu pracy, rozwijania się oraz podnoszenia swoich kompetencji. Udział w projekcie dałby szansę nie tylko na podniesienie jakości pracy pojedynczych nauczycieli, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz nadania jej europejskiego wymiaru. Jedną
z korzyści będzie możliwość obserwowania przez uczniów postaw nauczycieli, którzy są świadomymi Europejczykami
i potrafią korzystać z bycia członkami Unii Europejskiej. Celem projektu będzie podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej i bazy dydaktycznej szkoły, pogłębienie znajomości języków obcych, otwarcie się na inne kultury i obyczaje, rozwój kompetencji komunikacyjnych, rozwój kompetencji społecznych i kulturowych, rozszerzenie kompetencji
w zakresie TIK: wykorzystania narzędzi informatycznych.
W projekcie wezmą udział cztery nauczycielki: dwie polonistki, nauczycielka języka niemieckiego, wychowania fizycznego. Osobami odpowiedzialnymi będą dyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, koordynator – nauczycielka języka angielskiego oraz główna księgowa. Wybrane przez uczestników projektu kursy
i szkolenia zagraniczne ściśle wiążą się z potrzebami szkoły. Są to: intensywny kurs języka angielskiego, intensywny kurs języka niemieckiego i kurs rozwijający kompetencje informatyczne. Kursy te mają podobny charakter, koncentrują się na zajęciach praktycznych i ważnych aspektach funkcjonowania języka w komunikacji międzykulturowej. Kursy pozwolą na poprawę umiejętności językowych oraz rozwój zasobu słownictwa. Uczestnicy kursów nabiorą pewności siebie i wiary we własne umiejętności, rozwiną swój entuzjazm do pracy. Uczestnicy kursów poznają teorię
i zastosowanie najlepszych praktyk nowoczesnych metod nauczania interaktywnego, aby zwiększyć zainteresowanie uczniów nauką języka. Udział kadry w w/w kursach wpłynie na zidentyfikowane potrzeby szkoły w następujący sposób: – poprawi kompetencje w dziedzinie zarządzania
i umiędzynaradawiania szkoły, – uatrakcyjni ofertę szkoły, – podwyższy jakość przygotowywania i wdrażania projektów międzynarodowych, – podniesie zaangażowanie pracowników szkoły, podniesie jakość pracy nauczycieli – unowocześnieni metody pracy szkoły, – rozwinie kompetencje organizacyjne związane z zarządzaniem oraz organizacją doskonalenia, – zintegruje grono, rozwinie zaplecze techniczne szkoły – przygotuje do wprowadzenia e-dziennika Nauczyciele uczestniczący w projekcie są zaangażowani
w rozwój placówki i podniesienie jakości pracy szkoły oraz rozpowszechnianie idei związanych z udziałami w projektach zagranicznych, w regionie, na terenie kraju oraz na arenie międzynarodowej. Po zakończonych mobilnościach nauczyciele podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami ze społecznością szkolną, jak i ze społecznością lokalną, m.in. podczas zajęć dydaktycznych, na spotkaniach z rodzicami, zebraniach Rady Pedagogicznej, w zespołach przedmiotowych.

Dorota Zakrzowska

linia-ruchomy-obrazek-0447