SP28 Zabrze

Kategoria: Innowacje

Środowisko edukacyjne: AUTOBUS

linia-ruchomy-obrazek-0447

Środowisko edukacyjne – Autobus to przykład konstruktywistycznego sposobu nauczania matematyki. Środowisko bazuje na codziennych doświadczeniach ze środkami komunikacji publicznej. Wchodzenie i wychodzenie z autobusu, zapisywanie informacji dotyczących pasażerów tworzy bogaty zbiór danych, związków liczbowych, czy też sytuacji prowadzących do równań. Mamy tu do czynienia z matematyzacją sytuacji rzeczywistych, która sprzyja uczeniu się matematyki i pokonywaniu trudności. Zabawa w „autobus” służy: kształtowaniu pojęcia liczby w aspektach kardynalnym i porządkowym, rozwijaniu umiejętności rachunkowych – liczenie, rozwijaniu umiejętności układania i rozwiązywania zadań tekstowych, rozwijaniu umiejętności formułowania uogólnień i myślenia przyczynowo – skutkowego, kształtowaniu umiejętność porównywania różnicowego. zdjęcia.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Realizować marzenia

linia-ruchomy-obrazek-0447

Inspiracją do podjęcia działań w  celu stworzenia programu innowacji pedagogicznej „Realizować marzenia”, są zrealizowane przez klasy teatralne innowacje, coroczny udział uczniów w Zabrzańskiej Lidze Recytatorów
i innych konkursach recytatorskich oraz teatralnych. Innowację napisały nauczycielki: Bożena Olichwer, Agnieszka Mikulak – Szczodra, Jolanta Brzozoń.

Klasa, w której prowadzone będą zajęcia innowacyjne, to zespół uczniów, który będzie kontynuował i poszerzał wcześniej zdobytą wiedzę, rozwijał zdolności i zainteresowania aktorskie, taneczne, recytatorskie, reżyserskie, scenograficzne, językowe i informatyczne  oraz umiejętności kulturalnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Innowacja przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących i technik nauczania. Stosowane metody nauczania będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności uczniów poprzez uwzględnienie zainteresowań, potrzeb i uzdolnień. Taką formą pracy są zajęcia teatralne, językowe i filmowe. Są to formy oparte na ruchu i zabawie, gdzie dziecko dobrowolnie wciela się w role naśladowcze
i twórcze, wyzwala aktywność poprzez swobodne działanie. Pobudzanie twórczej aktywności dziecka wspomaga jego wielokierunkowy, harmonijny i pełny rozwój. Głównym miejscem rozwoju twórczości będzie szkoła, gdzie nauczyciele kształcą młodych ludzi w sposób ciekawy, innowacyjny, systematyczny  i zorganizowany. Zajęcia artystyczne spełniać będą również wiele funkcji wychowawczych, korzystnie wpłyną na emocjonalny i fizyczny rozwój dzieci. Celem wprowadzanej  innowacji będzie  nie tylko podniesienie jakości pracy szkoły
i uatrakcyjnienie zajęć, ale jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w twórczą działalność dziecka. Młody człowiek, który nie będzie umiał wybrać prawidłowej drogi rozwoju,  będzie mógł skorzystać z twórczej 
i fachowej pomocy aktorów.

Bycie artystą dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział
w spektaklu i kręceniu etiud filmowych będzie wiązało się też  z przełamaniem nieśmiałości. „Artyści” będą mogli poszczycić się uczestnictwem w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Twórcza, piękna praca nauczycieli i dzieci uwieńczona zostanie tym, co najistotniejsze
i najwartościowsze – wzruszeniem artystycznym.

linia-ruchomy-obrazek-0447

 

Innowacja „ 4 x T ”

linia-ruchomy-obrazek-0447

Inspiracją do podjęcia działań w celu tworzenia programu innowacji pedagogicznej jest chęć ciągłego rozwijania oraz pogłębiania zdolności oraz talentów, które drzemią w każdym dziecku. W tym celu nauczycielki: Ewa Rogacka, Jadwiga Szewczuk, Joanna Graeser oraz Agnieszka Gabzdyl stworzyły, a następnie realizują w trzyletnim cyklu kształcenia (od klasy I do III) różnorodne programy, mające na celu wszechstronny rozwój możliwości uczniów.
Klasa „a” pod opieką pani Ewy Rogackiej realizuje innowację „T jak teatr”. Innowacja teatralna to okazja do przybliżenia dzieciom tej fascynującej dziedziny, jaką jest teatr
i przygotowania ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Poprzez obcowanie z tą dziedziną sztuki zostaje rozbudzona w dzieciach ciekawość świata, wyobraźnia, kreatywność, otwartość.
W klasie „b” pod kierunkiem pani Jadwigi Szewczuk są poszukiwane i rozwijane talenty poprzez realizację innowacji „T jak talent”. Zajęcia dodatkowe w ramach innowacji mają pomóc rozwijać umiejętności plastyczne, recytatorskie i talenty muzyczne.
Program „T jak terapia” realizowany w klasie „c” przez panią Joannę Graeser skierowany jest do uczniów, którzy potrzebują wsparcia. Celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka, pomoc w opanowaniu elementarnych umiejętności.
Klasa „d” pod opieką pani Agnieszki Gabzdyl zajmuje się tańcem, realizując program „T jak taniec”. Program innowacji pedagogicznej dotyczący edukacji tanecznej, przyspiesza rozwój poczucia rytmu, podnosi sprawność ruchową, a występy taneczne wzmacniają poczucie wartości uczniów.

TANIEC

TEATR

TALENT

TERAPIA

Utrwalanie zasad ortograficznych.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Sprawozdanie

Sprawozdanie – innowacja 2010-2016

Teatr uczy i bawi

linia-ruchomy-obrazek-0447W rok po wprowadzeniu pierwszej innowacji teatralnej, rozpoczęła się realizacja kolejnej – również zaplanowanej na trzy  lata – wychowawczynią klasy wdrażającej innowację nazwaną „Teatr uczy i bawi” została pani Iwona Malinowska – Wolny.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Pogłębiamy nasze wiadomości

linia-ruchomy-obrazek-0447Podobnie jak w wielu innych zabrzańskich szkołach, również
w  SP nr 28 realizowany był projekt pod nazwą „Sukces rośnie razem z nami”. Chętni uczniowie na wybranych przez siebie różnorodnych zajęciach mogli utrwalać wiadomości i umiejętności zdobywane na lekcjach. Spotkania odbywające się
w nielicznych grupach dzięki zaangażowaniu prowadzących nauczycieli, którzy przez autorów projektu zostali wyposażeni w wiele przydatnych pomocy, były bardzo ciekawe, kształcące i urozmaicone.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Sukces rośnie z nami

Sukces rośnie z nami

Z teatrem w świat

linia-ruchomy-obrazek-0447Kontynuując pracę  rozpoczętą na etapie klas
I – III, w latach 2012 – 2016 pani Iwona Boborowska wraz z grupą fachowców  była realizatorką innowacji teatralnej, która nosiła nazwę „Z teatrem w świat”. Podobnie jak to miało miejsce na etapie edukacji wczesnoszkolnej, uczniowie w klasie IV, V, VI mieli okazję wielokrotnie – stosując w praktyce zdobyte umiejętności – wystawiać przedstawienia oraz odnosić sukcesy
w konkursach.

Z teatrem przez rok szkolny

linia-ruchomy-obrazek-0447

W latach 2009 – 2012 pani Małgorzata Kuśmierczak realizowała innowację teatralną zatytułowaną „Z teatrem przez rok szkolny”. Poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi uczniowie mieli spotkania z aktorami, których celem było wprowadzanie ich
w arkana gry aktorskiej oraz pokazanie teatru „od kuchni”. Dzieci uczestniczyły w wielu przedstawieniach wystawianych na scenach całego Śląska. Zdobyta wiedza wykorzystywana była przy okazji różnorodnych przedstawień, akademii i konkursów.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Teatr ruch język

linia-ruchomy-obrazek-0447W latach 2013 – 2016, pani Sylwia Globisz zostając wychowawczynią klasy teatralnej kontynuowała  pracę rozpoczętą tam na etapie edukacji wczesnoszkolnej  przez panią Iwonę Malinowską – Wolny.  Obie klasy realizujące innowacje teatralne miały niejednokrotnie  okazję wykazywać się zdobytymi umiejętnościami. Niejako ukoronowaniem tej wieloletniej pracy były: przedstawienie „O lisie Witalisie”, wystawione w czasie uroczystości 50 – lecia Szkoły Podstawowej nr 28 oraz
Jasełka 2015.

linia-ruchomy-obrazek-0447