SP28 Zabrze

„Dotknij nauki”

Logo – Dotknij nauki

linia-ruchomy-obrazek-0447

linia-ruchomy-obrazek-0447

Od września 2017 roku  nasza Szkoła realizuje projekt „Dotknij nauki” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego,

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia ogólnego w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w Zabrzu poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych–szkolnych i pozaszkolnych dla 1200 uczniów szkół podstawowych. Docelowo uczniowie nabędą kompetencje miękkie w zakresie efektywnego uczenia się oraz kompetencje kluczowe poprzez liczne praktyczne działania wyjaśniające zjawiska i prawa świata przyrody (zajęcia praktyczne stacjonarne przeprowadzane w szkolnej pracowni dostosowanej do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, zajęcia wyjazdowe, spotkania z ekspertem). W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do pracowni eksperymentu naukowego, w skład którego wchodzić będą pomoce dydaktyczne (matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia), sprzęt multimedialny i TIK oraz meble. W projekcie przewiduje się także doskonalenie nauczycielskich zespołów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w zakresie stosowania metod i form nauczania sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych w ramach przedmiotów ścisłych.

Projektem objętych jest 25 zabrzańskich szkół.
Informacje na stronie:

„Dotknij nauki”

linia-ruchomy-obrazek-0447„Matematyka praktyczna”

Projekt „Dotknij nauki” zagościł w naszej szkole na dobre. W listopadzie zajmowaliśmy się następnym żywiołem po powietrzu czyli wodą. Tytuł segmentu „Matematyka praktyczna” nosiły ciekawą nazwę: „Mokra matematyka”. Uczniowie mogli między innymi sami mierząc i ważąc przekonać się, że faktycznie 1 litr wody zajmuje objętość 1 dm3 oraz waży 1 kilogram.  Zastanawiali się także nad rozdziałem ilości wody zużywanej przeciętnie przez 1 mieszkańca naszego kraju na poszczególne czynności wykonywane w codziennym życiu. Okazało się również, że ocena ilości wody umieszczonej w naczyniach  o różnych kształtach wcale nie jest tak prostą sprawą jak się na początku wydawało. Na zakończenie uczestnicy zajęć zastanawiali się nad rozwiązaniem zagadek.

Zajęcia były bardzo ożywione, wzbudzające zainteresowanie uczniów
i wesołe. Już w grudniu  „Olimpijski płomień” czyli sztafeta ze „zniczem olimpijskim” – serdecznie zapraszam.                                                                                                                                      (Katarzyna Kaczmarek)

                                                                       

linia-ruchomy-obrazek-0447„Biologia doświadczalna”

W poniedziałek 20 listopada odbyły się zajęcia z biologii doświadczalnej poświęcone wodzie i jej właściwościom. Uczniowie zgłębiali tajemnice napięcia powierzchniowego, rozpuszczalności różnych substancji w zależności od jej rozdrobnienia czy wpływu odczynu roztworu na ujawnienie się barwnika. Zagadnienia trudne do wyjaśnienia na lekcji stawały się proste i oczywiste, gdy uczniowie mogli je doświadczalnie zbadać oraz samemu eksperymentować.                                                                 (Danuta Ciesielska)

W czwartek 23 listopada gr. 1 miała swoje spotkanie z BIOLOGIA DOŚWIADCZALNĄ. Uczniowie w porównaniu do innych grup pracowali najlepiej, potrafili samodzielnie wyciągać wnioski z doświadczeń i pracować samodzielnie pod okiem nauczyciela. Tematem zajęć była woda, jej właściwości i procesy w niej zachodzące.

W zeszłym tygodniu odbyły się kolejne zajęcia z modułu „Biologii doświadczalnej” w ramach projektu „Dotknij nauki”. Tematem naszych spotkań były tajemnice jakie skrywa ziemia i żyjące w niej organizmy. Nauka przez doświadczanie, samodzielne rozwiązywanie problemów
i współdziałanie w zespole może być źródłem satysfakcji i jednocześnie dobra zabawą. O czym niech zaświadczą zamieszczone zdjęcia.                                                            (Danuta Ciesielska)

linia-ruchomy-obrazek-0447„Laboratorium Młodego Badacza”

Na ostatnich zajęciach w ramach projektu „Dotknij Nauki” zajęliśmy się energią. Spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie czym jest energia i co nam się kojarzy z energią.

Policzyliśmy z jaką energią wbijamy gwóźdź oraz zastanawialiśmy się czy jesteśmy wstanie zbudować perpetuum mobile. Po przemyśleniach doszliśmy do wniosku, że praw fizyki nie da się oszukać i niestety nikt za nas pracy nie wykona.

Na zakończenie zajęć przyjrzeliśmy się reakcjom chemicznym i związaną z nimi energią. Wiemy już kiedy zachodzi reakcja egzoenergetyczna a kiedy endoenergetyczna. (Anna Foltyn – Simka)

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

„Techniki szybkiego uczenia się”

linia-ruchomy-obrazek-0447Wizyta na Uniwersytecie Śląskim

linia-ruchomy-obrazek-0447Park w Reptach

linia-ruchomy-obrazek-0447Planetarium

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

linia-ruchomy-obrazek-0447Rok 2018/2019

SPRAWOZDANIE DOTKNIJ NAUKI I półrocza 2018-19

linia-ruchomy-obrazek-0447Ogród Botaniczny

linia-ruchomy-obrazek-0447

linia-ruchomy-obrazek-0447

Konkurs osiągnięć projektu edukacyjnego przeprowadzonego w ramach Festiwalu Nauki.

Komisja wspólnie podjęła decyzję aby przyznać następujące nagrody dla uczestników konkursu:

  1. Grupa II (10 osób) za pracę pt. „Wycieczka do Londynu” – I miejsce
  2. Grupa I (10 osób) za pracę pt. „Mini przewodnik turystyczny po Europie ”II miejsce
  3. Grupa III (10 osób ) za pracę pt. „Wycieczka do Krakowa” – III miejsce

 

 

linia-ruchomy-obrazek-0447

14 czerwca 2019 r. goście z Wydziału Oświaty UM w Zabrzu – p. Orzechowska i p. Szuran zaszczyciły nas swą obecnością  aby obejrzeć pokaz kilku umiejętności zdobytych i rozwiniętych przez uczestniczenie w projekcie edukacyjnym „Dotknij Nauki”

linia-ruchomy-obrazek-0447SPRAWOZDANIE za rok 2018-2019

Dotknij nauki

linia-ruchomy-obrazek-0447