SP28 Zabrze

MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY – Wokół Józefa Wybickiego i hymnu polskiego

Regulamin konkursu:

1.Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 28 im. Miłośników Rokitnicy

41 – 808 Zabrze, ul. Kosmowskiej 43, tel.32 272 24 65

Koordynatorzy konkursu: Dorota Zabielna, Iwona Boborowska

2. Cele konkursu:

– Przybliżenie wiadomości i wzbogacenie wiedzy dotyczącej życia Józefa Wybickiego, historii polskiego hymnu narodowego i historii Polski.

– Propagowanie wśród uczniów treści i postaw patriotycznych.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji.

– Znajomość słów i melodii hymnu polskiego.

3. Uczestnicy konkursu:

– Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych w Zabrzu.

– Uczniowie biorą indywidualnie udział w pisemnym konkursie wiedzy (maksymalnie do 2 uczestników z każdej szkoły).

– Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie danej szkoły do udziału w konkursie do 5 kwietnia 2024 r.

– Zgłoszenia należy kierować na adres: d. zabielna @ gmail. com lub telefonicznie w sekretariacie szkoły pod nr tel. 32 272 24 65.

– Finał konkursu odbędzie się dnia 18 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu, ul. Kosmowskiej 43.

4. Przebieg konkursu:

Konkurs wiedzy o hymnie i jego twórcy odbędzie się w dwóch etapach.

I etap – przeprowadzony będzie w szkołach biorących udział w konkursie przez nauczyciela historii lub opiekuna konkursu z danej szkoły. Komisja szkolna kwalifikuje jednego lub dwóch reprezentantów szkoły do udziału w drugim etapie konkursu.

II etap – miejski – przeprowadzony będzie w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu – udział weźmie maksymalnie po dwóch przedstawicieli z każdej zgłoszonej szkoły.

5. Komisja Konkursowa:

– Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu.

– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu jego organizacji.

6. Zasady oceniania:

– Pytania w teście będą punktowane według przyjętego schematu.

– Zwycięzcami konkursu zostaną uczestnicy, którzy uzyskają największą liczbę punktów.

7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci nagrody.

8. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w realizacji konkursu, o czym zainteresowani zostaną poinformowani na bieżąco.

9. Szkolni opiekunowie konkursu zobowiązani są do dostarczenia organizatorom konkursu uzupełnionych w formie papierowej kart zgłoszenia oraz podpisanej zgody rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych (najpóźniej w dniu przeprowadzenia konkursu).

10. Zakres wiedzy konkursowej:

– Podstawowe informacje dotyczące życia i działalności Józefa Wybickiego.

– Okoliczności powstania Mazurka Dąbrowskiego, tło historyczne – organizacja i działalność Legionów Polskich we Włoszech.

– Ogólna wiedza na temat postaci historycznych wymienionych w tekście naszego hymnu.

– Wiedza na temat zmian, jakie zaszły w tekście polskiego hymnu.

11. Proponowane źródła informacji:

– Obowiązujące w szkołach podstawowych podręczniki do nauki historii.

– Jan Stanisław Kopczewski, O naszym hymnie narodowym, Warszawa 1982.