SP28 Zabrze

Bezpieczeństwo

linia-ruchomy-obrazek-0447 Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 2019

Cele szkolnego systemu bezpieczeństwa

Karta zwalniania z lekcji 2019-20

Ładunek wybuchowy – podejrzany pakunek

Napastnik, terrorysta w szkole

Odbieranie dziecka ze szkoły

Ogólne zasady pozostawienia

Organizacja zajęć dydaktycznych

Postępowanie dolegliwości zdrowotne

Postępowanie wypadek

Postępowanie z uczniem trudności wychowawcze

Procedura – posiadanie środków odurzających

Procedura alkohol

Procedura bezpieczeństwo w sieci

Procedura bomba

Procedura dni wolne

Procedura korzystania z telefonu

Procedura nieobecności

Procedura zajścia w ciążę

Procedura znieważanie

Procedury zwalniania z zajęć

Wejście do szkoły

Wypadek skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły

linia-ruchomy-obrazek-0447

Cele szkolnego systemu bezpieczeństwa

Ogólne zasady pozostawienia

Organizacja zajęć dydaktycznych

Postępowanie dolegliwości zdrowotne

Postępowanie wypadek

Postępowanie z uczniem trudności wychowawcze

Procedura bezpieczeństwo w sieci

Procedura bomba

Procedura dni wolne

Procedura korzystania z telefonu

Procedura nieobecności

Procedura wejścia do szkoły

Procedura zajścia w ciążę

Procedura znieważanie

Zasady rekrutacji – oddział przedszkolny

Zasady rekrutacji – klasy pierwsze

Procedura zarządzania ryzykiem 2018

Regulamin świetlicy szkolnej

Społeczny Inspektor Pracy 2018

Regulamin stypendialny 2018

Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Regulamin Rady Rodziców 2018

Procedury postępowania – sytuacje kryzysowe 2018

Ogólne zasady pozostawiania dziecka w szkole

Regulamin Rady Pedagogicznej 2018

Postępowanie z uczniem, który źle się zachowuje

Regulamin Samorządu Szkolnego 2018

PPP – Załącznik nr 1 – WNIOSEK

PPP – Załącznik nr 2 – Informacja Dyrektora o pomocy

PPP – Załącznik nr 3

PPP – Załącznik nr 4 Ocena efektywności ppp

Procedura organizowania ppp w szkole 2018

Regulamin korzystania z worka bokserskiego 2018

Regulamin sal lekcyjnych 2018

Regulamin pracowni szkolnych 2018

Regulamin pracowni komputerowej

 Postępowanie z uczniem, który uległ wypadkowi

Regulamin szkolnego placu zabaw 2018

Procedura  – dziecko ofiarą przemocy 2018

Organizowanie imprez i uroczystości szkolnych

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w sieci

Procedura postępowania z podręcznikami 2018

Regulamin – przedszkole 2018

Usprawiedliwianie nieobecności ucznia

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego 2018

Regulamin wypożyczania podręczników 2018

Regulamin – opiekun stażu 2018

Regulamin stołówki szkolnej 2018

Procedury kontaktów z rodzicami 2018

Regulamin zachowania się podczas przerw 2018

Organizacja zajęć dydaktycznych

Procedury postępowania – agresywny uczeń 2018

Procedury – samowolne opuszenie zajęć 2018

Postępowanie z uczniem chorym

Procedury – papierosy 2018

Sprawowanie opieki w dni wolne

Regulamin Uczniowski 2018

Procedury oceny pracy nauczycieli 2018

Procedury i zasady obserwacji 2018

Regulamin nagród dla nauczycieli

Regulamin sali gimnastycznej 2018

Regulamin biblioteki 2018

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego w bibliotece 2018

Regulamin szafek 2018

linia-ruchomy-obrazek-0447